Thái Nguyên

• 261 Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên